Menu

Vikev ozimá

Význam a využití ozimé vikve panonské v praxi

Ozimé vikve produkují vysoké výnosy kvalitní zelené hmoty, vhodné pro přímé krmení, silážování, případně na zelené hnojení. Dávají vysoké výnosy jakostní píce jak v čistých kulturách, tak ve směskách s ozimou pšenicí, kde umožňují prodloužení přímého krmení nebo v určitých oblastech v Landsberské směsce (oz. vikev, jílek mnohokvětý a inkarnát). Právě z hlediska krmné bilance mají v plynulém pásu zeleného krmení své místo a s jejich využitím by se mělo ve větší míře počítat, zvláště ve vhodných oblastech k jejich pěstování.

Charakteristika odrůdy

Jedinou odrůdou tohoto druhu ve vlastnictví firmy Selgen a.s. je odrůda DĚTENICKÁ PANONSKÁ. Byla vyšlechtěna na stanici Dětenice, zaregistrována již v roce 1941. Je to odrůda poloraná, plastická, dosti odolná vyzimování. Barva květu je smetanově bílá, kvete vyrovnaněji než vikve huňaté. Vikev panonská má středně dlouhou lodyhu, polovzpřímenou až poléhavou podle podmínek stanoviště. Lodyha je dobře olistěná, silně ochmýřená. Semena jsou nepravidelně kulovitá až hranatá, šedočerná až černohnědá, hustě černě mramorovaná. HTS se pohybuje okolo 35 g. Vzhledem ke kratší lodyze (120-150 cm) než je běžné u huňatých vikví, je odolnější poléhání a tím i semenářsky jistější. Tato odrůda je ranější v květu, za normálních podmínek neobnovuje růst a květ, vyrovnaněji dozrává. Je vhodná do všech oblastí s výjimkou horské, hodí se i na lehčí půdy, snáší velmi dobře sucho. Doporučený výsevek je 2.4 mil. klíčivých semen na píci, 2 MKS na semeno. V praxi se může u semenářských porostů zvýšit výsevek o podpůrnou plodinu, nejčastěji ozimou pšenici. Pak by výsevné množství činilo 70 kg/ha vikve a přibližně 20 kg/ha oz. pšenice.

Agrotechnika ozimé vikve panonské

Významným znakem ozimých vikví je značná proměnlivost jejich biologických znaků a vlastností, která je ovlivňována jednak stanovištními podmínkami (relativní vzdušnou vlhkostí, množstvím srážek a teplotou) a také agrotechnikou. Reakce ozimých vikví na agroekologické podmínky je rozhodující, neboť na ní závisí tvorba jejich výnosů.
Ozimá vikev Dětenická panonská je na půdu nenáročná, vhodné jsou hlinité nebo hlinitopísčité neslévavé pozemky. V osevním sledu je zařazovaná po raně sklizených plodinách, většinou po obilovině. Vyžaduje dostatek vápníku v půdě, což zajistíme hnojením k předplodině. Porosty na píci na podzim nemusíme hnojit, na jaře při výrazném deficitu živin nebo u zeslabených porostů použijeme střední dávku kombinovaného hnojiva. Porosty na semeno hnojíme na podzim dávkou P a K dle půdní zásoby, na jaře pak přihnojíme kombinovaným hnojivem. Vikev vyžaduje před setím půdu dostatečně slehlou, proto je nutné orbu provést 4 týdny před setím a okamžitě pozemek urovnat. Bezprostředně před setím provedeme detailní přípravu s důrazem na urovnání pozemku. Termín setí je do 15.září, hloubka setí je 3-4 cm do řádků širokých 15-20 cm. Po zasetí pozemek uválíme. U semenných porostů je zapotřebí zvážit nutnost setí podpůrné plodiny v případě, kdy předplodinou bylo ozimé obilí a lze předpokládat značný výdrol. Na jaře je nezbytné včas provést přikulení, utužit vytažené rostliny a ošetřit herbicidem, pokud jsme to neprovedli již na podzim vhodným preemergentním postřikem.
Pro jarní chemické ošetření u semenářských porostů je vhodný postřik Basagranem, hlavně v případě, kdy očekáváme zaplevelení heřmánkovitými pleveli a svízelem. K desikaci semenných porostů přistupujeme, je-li polovina až 3/4 lusků na rostlinách zralá. Použijeme k ukončení vegetace Reglone v dávce 2-3 l/ha s použitím smáčedla. Po 5-7 dnech provedeme přímou sklizeň kombajnem. Osivo ihned ventilujeme, následně vyčistíme a dosušíme dle potřeby. Biologické dozrávání osiva trvá až 3 týdny.Výnosy zrna se pohybují od 0.5 do 1.0 t z hektaru,za příznivých podmínek i více.

nahoru