Menu

Sakura

  • Polopozdní odrůda
  • Vynikající odolnost ke klasovým fuzariózám
  • Střední mrazuvzdornost
Kvalita zrna
Jakost C
Obsah N látek v % 13,2
Objem hmotnost 804
Sedim.test Zeleny (ml) 46
Číslo poklesu 303
Agronomická data
Ranost POLORANÁ
Délka rostlin NIŽŠÍ
Odolnost poléhání VYSOKÁ
Mrazuvzdornost STŘEDNÍ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
K pozdnímu výsevu TOLERANTNÍ
Výsevek (MKS/ha) 4-5
Potřeba morforegulátoru NIŽŠÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list VYŠŠÍ
Padlí travní klas VYŠŠÍ
Braničnatka list STŘEDNÍ
Braničnatka klas VYŠŠÍ
Rez pšeničná VYŠŠÍ
Fusarium klas VYŠŠÍ

Sakura je vysoce výnosná v oblasti kukuřič- né, řepařské a obilnářské. V bramborářské oblasti dosahuje středního výnosu. Odrůda dob- ře reaguje na intenzifi kační faktory v podobě hnojení, morforegulátoru a fungicidu. Využití morforegulátoru přispívá ke zvýšení výnosu, nicméně aplikace není nezbytná z hlediska poléhání, zvláště v méně intenzivních porostech.

Doporučujeme jednu aplikaci fungicidu bě- hem vegetace. Byl zaznamenán pozitivní vliv této aplikace na zvýšení objemové hmotnosti.

Optimální výsevek je v rozmezí 4–5 MKS. Niž- ší výsevky než 3,5 MKS již snižují výnos zrna. V horších pěstebních podmínkách dochází ke sní- žení výnosu od výsevku 5 MKS. Vzhledem k dobré mrazuvzdornosti snáší i pozdní výsevy.

Díky velmi dobré odolnosti ke klasovým fuzariózám je odrůda vhodná zvláště do intenzivních pěstitelských oblastí a také se dobře uplatní v lokalitách s vyšším tlakem klasových fuzarióz. Je rezistentní až středně rezistentní ke rzi plevové, rzi pšenič- né, padlí travnímu a braničnatce plevové v klasu. Odolnost k listovým skvrnitostem je střední.

  • Komplexní odolnost k chorobám
  • Krátkostébelná odrůda s velmi dobrou odolností k poléhání
  • Vynikající výtěžnost bioethanolu
  • Vysoká hodnota objemové hmotnosti
  • Vyšší hodnota obsahu bílkovin
  • Vysoké a stabilní číslo poklesu
nahoru